ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
13/11/2562

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงฯ
13/11/2562

ไม่ระบุเวลา

15.00 น. ประชุมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2562
26/08/2562

09:30-16:30

อบรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานสป.กก.
08/08/2562-09/08/2562

ไม่ระบุเวลา

ฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
30/04/2562

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. Debrief ผลการประชุม ครม.
29/04/2562

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมหารือเตรียมการจัดงาน Princess cup
26/04/2562

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
22/04/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้การบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัริย์กับประเทศไทย"
19/04/2562

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด