ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
30/04/2562

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. Debrief ผลการประชุม ครม.
29/04/2562

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมหารือเตรียมการจัดงาน Princess cup
26/04/2562

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
22/04/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้การบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัริย์กับประเทศไทย"
19/04/2562

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
05/04/2562

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
02/04/2562

ไม่ระบุเวลา

09.30 น. ประธานประชุมกองทุน กมก.
01/04/2562

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
26/03/2562

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. Debrief ผลการประชุม ครม.