กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 71
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ค่านิยมร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" 22 ครั้ง
ค่านิยมร่วมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 20 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 54 ครั้ง
กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562" 77
ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล 57 ครั้ง