กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 ครั้ง
ประชาสัมพันธืการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 4 ครั้ง
กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562" 32
ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ครั้ง