กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

มอบเงินบริจาค "มูลนิธิสงเคราะห์เด็ดอ่อนปากเกร็ด" 10
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ประกอบการขอกู้กับธนาคารกรุงไทย 75
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 14" 13 ครั้ง
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ "เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562" 13 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 162
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "ค่านิยมร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" 26 ครั้ง
ค่านิยมร่วมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 76 ครั้ง
กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562" 100
ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล 79 ครั้ง