กิจกรรมการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 20 ต.ค. 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดกิจกรรมการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมภายในประจำปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และดำเนินการ ๒ ช่วง คือ การบรรยายให้ความรู้ เรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากรในการบรรยาย และหลังจากการบรรยายเป็นการประชุมหารือแนวทางการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายใน มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และผู้แทนที่รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสำนักงานรัฐมนตรี โดยกิจกรรมในวันนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
110 คน เป็นบุคลากร ส่วนกลาง 34 คน และส่วนภูมิภาค 76 คน เป็นการจัดในรูปแบบ Hybrid คือ ส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรม On-site และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม Online ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา