การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 2/2565 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

โดย : Admin 28 ก.ย. 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 2/2565โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีนายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการและผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานคร
โดยพิจารณาเรื่องร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566