หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ไทยเฝ้าระวัง 8
ภาษีไปไหน? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ 4
ACT Ai เครื่องมือสู้โกงภาคประชาชน ระบบตรวจสอบความโปร่งใส และแหล่งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 6
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 5
คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) 5
กรมการศาสนา 1
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 0
ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศอตช. 0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 0