ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
25/11/2563

09:00-12:00

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่1/2563
18/11/2563

ไม่ระบุเวลา

ประชุมหารือเรื่องการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์กลั่นกรองประเด็นการควบคุมภายใน
17/11/2563

09:30-12:00

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
16/11/2563

ไม่ระบุเวลา

ประชุมหารือเรื่องการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์กลั่นกรองประเด็นการควบคุมภายใน
09/10/2563

ไม่ระบุเวลา

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
02/10/2563

09:00-14:30

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น "โครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564)"
28/09/2563

08:30-11:30

งานแถลงข่าวผลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21/09/2563

08:30-12:00

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10
17/09/2563

09:30-16:30

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมป้องกันการทุจริตของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา