วันที่ 14 ก.พ. 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองพัฒนาระบบบริหารจัดกิจกรรม "วันนี้มีเซอร์ไพรส์" ซึ่งเป็นกิจกรรม ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการร่วมกันรนรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม และหันมาใช้ภาชนะที่รักษ์โลก ในการนี้มีการสำรวจ และให้รางวัลแก่บุคคลากรในหน่วยงาน สป.กก. ที่นำภาชนะที่ใส่อาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล