นายโชติ ตราชู

นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 02 356 0663
e-mail : chote.tr@mots.go.th

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 0 2356 0661
e-mail : anan.wo@mots.go.th


นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


Tel. 02 356 0676
e-mail : daranee.li@mots.go.th


-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

Tel. 0 2356 0671
e-mail : -


ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์

ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง


Tel. 02 356 0671
e-mail : niwat.li@mots.go.th

นายมงคล วิมลรัตน์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Tel. 02 283 1528
e-mail : mongkon_w@tourism.go.th