นายโชติ ตราชู

นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

CIO กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร.ปัญญา หาญลำยวง

ดร.ปัญญา หาญลำยวง

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

ตำแหน่งว่าง

- ว่าง -

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายอารัญ บุญชัย

นายอารัญ บุญชัย

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

CIO สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา