วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ”

พันธกิจ

 • จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
 • กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล
 • กำกับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • พัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบงาน วางแผนการจัดสรรทรัพยาการและบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารงาน
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
 • ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • การบริหารจัดการ บูรณาการยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีเอกภาพ
 • การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีศักยภาพและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
 • พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศขององค์กร
 • เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
 • บุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
 • มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพในการทำงาน และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ภาคีที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานปลัดกนระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • มีข้อตกลงและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
 • มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับนานาชาติ

ค่านิยมหลักขององค์กร

 • TOUR-SPORT Teamwork  การทำงานเป็นทีม
 • Organization  ศรัทธาและภักดีต่อองค์กร
 • Unity  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
 • Response  ตอบสนองต่อประชาชน
 • Spirit  มีน้ำใจนักกีฬา
 • Professional  ทำงานอย่างมืออาชีพ
 • Optimise  มีประสิทธิภาพ
 • Relationship  มีมนุษยสัมพันธ์
 • Transparency  โปร่งใส ตรวจสอบได้