บุคลากร

โดย : Admin

นางสาวสุภาพร โทนสุวรรณ

นางสาวสุภาพร โทนสุวรรณ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

0-2219-3739

-

-

 
นางสายพร บุญช่วย

นางสายพร บุญช่วย

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

0-2219-3739

-

-

 
 
นายภัทรดนัย ทองเนียม

นายภัทรดนัย ทองเนียม

เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน

0-2219-3739

-

-