ข่าวสารวันนี้ :

***ขอเชิญร่วมงานการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงแข่งขัน ร่วมใจ ไทย-ลาว ลาว-ไทย 16-18 มกราคม 2552***

 
    
ค้ันหาโดยละเอียด
 
Username : 
Password : 
Forgot Password
    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
    วาระงาน
    โครงการ สสส.จังหวัดอุบลราชธานี
    หน้าหลัก
   บุคลากร
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   โครงสร้างสำนักงาน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ภาพกิจกรรม
   ผลงาน
   ติดต่อสำนักงาน
   ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา
   ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา 51
   ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา 52
    ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
   บัญชีแหล่งท่องเที่ยว
   สถิตินักท่องเที่ยว
   แผนที่ท่องเที่ยว
   โฮมสเตย์
   โรงแรม ที่พัก
   ร้านอาหาร
   สินค้าโอทอป
   บริษัทนำเที่ยว
   ตารางเที่ยวบิน
   ตารางเดินรถไฟ
   ตารางเดินรถโดยสาร
    ข้อมูลด้านการกีฬา
   ข้อมูลสถานกีฬา
   เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
    สำหรับเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
   หนังสือเชิญประชุมประจำเดือน
   แบบฟอร์มสำรวจสถานกีฬา
   แบบฟอร์มสำรวจแหล่งนันทนาการ
   หน่วยงานในสังกัด
   หน่วยงานในจังหวัด
    สวัสดิการรักษาพยาบาล
    บันทึกข้อมูลพลังงาน
    กรมบัญชีกลาง
    สำนักงานก.พ.
    พยากรณ์อากาศ
    การสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
    สำหรับข้าราชการกระทรวง
    ข้อสั่งการ สทกจ.
    อี-เมล์
 
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 0
ทั้งหมด 14,987
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน / โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 50สิงหาคม 51
ที่(ชื่อโครงการ)เป้าหมายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา / สถานที่ผลการดำเนินงานปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
ที่กำหนดที่ทำได้ที่กำหนดที่ใช้จริงที่กำหนดที่ใช้จริง
1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 1)80 คน80 คน 25,000.-7,500.-12 พ.ย. 50  ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 12 พ.ย. 50 ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ.2550-2554- เครือข่าย ท้องถิ่นไม่ส่งแผนงาน/โครงการทำให้แผนที่ได้ไม่ครอบคลุม
2. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2)80 คน80 คน25,000.-6,000.-27 ก.พ. 51 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 27 ก.พ. 51 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 จัดทำแผนปฎิบัติการด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2551- ควรกฎหมายที่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างชัดเจน
3. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 3)80 คน80 คน008 เม.ย. 51ห้องประชุม สนง.ทกจ.อบ.8 เม.ย. 51ห้องประชุม สนง.ทกจ.อบ.จัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปี 2551- เครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือน้อย
4. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 4)  80 คน80 คน0026 พ.ค. 51ห้องประชุม สนง.ทกจ.อบ.26 พ.ค. 51ห้องประชุม สนง.ทกจ.อบ.จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 1 ศูนย์-ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโดยเฉพาะ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 50สิงหาคม 51
ที่(ชื่อโครงการ)เป้าหมายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา / สถานที่ผลการดำเนินงานปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
ที่กำหนดที่ทำได้ที่กำหนดที่ใช้จริงที่กำหนดที่ใช้จริง
5. ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการระดับตำบล (OSOT)200 คน200 คน100,000.-100 ,000.-1 วันห้องประชุม มสธ.27 พ.ค. 511 วันห้องประชุม มสธ.27 พ.ค. 51ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน -งบประมาณไม่เพียงพอ
6. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ (ครั้งที่ 1)30 คน30 คน3,750.-3,750.- 25 มิ.ย.51ห้องประชุม สนง.ทกจ.อบ.25 มิ.ย.51ห้องประชุม สนง.ทกจ.อบ.ยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา พ.ศ.2550-2553- เครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือน้อย
7. โครงการอบรมการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านยุทธศาสตร์เพื่อขยายผล80 คน120  คน300,000.-300,000.-27-29 มิ.ย. 51 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ27-29 มิ.ย. 51 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลฯมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน-งบประมาณไม่เพียงพอ
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน / โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 50สิงหาคม 51 
ที่(ชื่อโครงการ)เป้าหมายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา / สถานที่ผลการดำเนินงานปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
ที่กำหนดที่ทำได้ที่กำหนดที่ใช้จริงที่กำหนดที่ใช้จริง
8. เทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทยจัดตั้งบู๊ทประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 บู๊ท1 บู๊ท32,000.-32,000.-3-8 มิ.ย. 51 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี3-8 มิ.ย. 51 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรีจัดตั้งจัดตั้ง บู๊ทแสดงสินค้าจำนวน 1 บู๊ท 
         แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน / โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 50 สิงหาคม 51  
ที่(ชื่อโครงการ)เป้าหมายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา / สถานที่ผลการดำเนินงานปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
ที่กำหนดที่ทำได้ที่กำหนดที่ใช้จริงที่กำหนดที่ใช้จริง
1.โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 100 ทีม120 ทีม312,000.-312,000.-มี.ค. 51 ณ จ.อุบลฯมี.ค. 51 ณ จ.อุบลฯจัดการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 6 รุ่น  จำนวน 120 ทีม-งบประมาณไม่เพียงพอ
2.โครงการฝึกอบรมกีฬา ภาคฤดูร้อน ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก25 อำเภอ25 อำเภอ250,000.-250,000.-1-30 เม.ย. 51 25 อำเภอ ใน จ.อุบลฯ 1-30 เม.ย. 51 25 อำเภอ ใน จ.อุบลฯฝึกอบรมกีฬาจำนวน 25 อำเภอ-งบประมาณไม่เพียงพอ
3. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนรอบคัดเลือกระดับเขต9 ทีม จาก 9 จังหวัด9 ทีม จาก 9 จังหวัด536,000.-536,000.-7-12 เม.ย. 2551 ณ สนามโรงเรียนกีฬา7-12 เม.ย. 2551 ณ สนามโรงเรียนกีฬามีทีมเข้าร่วมแข่งขันจาก 9 จังหวัด จำนวน 9 ทีม จัดแข่ง 2 รุ่น-งบประมาณไม่เพียงพอ
4. โครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้าและผู้ตัดสินกีฬา (อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล)100 คน100 คน120,000.-120,000.-17-19 เม.ย. 51 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี17-19 เม.ย. 51 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน-งบประมาณไม่เพียงพอ
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน / โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 50 สิงหาคม 51   
ที่(ชื่อโครงการ)เป้าหมายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา / สถานที่ผลการดำเนินงานปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
ที่กำหนดที่ทำได้ที่กำหนดที่ใช้จริงที่กำหนดที่ใช้จริง
5. โครงการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    - ระดับจังหวัด   5 เขตพื้นที่การศึกษา   1 ครั้ง   5 เขตพื้นที่การศึกษา   1 ครั้ง   500,000.-    280,000.-   500,000.-    280,000.-   - พ.ค.- ก.ค.51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลฯ เขต 1-5- 25-30 ส.ค.51 ณ ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   - พ.ค. ก.ค. 51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลฯ เขต 1-5 - 25-30 ส.ค.51ณ ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   - จัดการแข่งขันทุกเขตพื้นที่การศึกษา   - จัดการแข่งขันในระดับจังหวัด -งบประมาณไม่เพียงพอ
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน / โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 50 สิงหาคม 51   
ที่(ชื่อโครงการ)เป้าหมายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา / สถานที่ผลการดำเนินงานปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
ที่กำหนดที่ทำได้ที่กำหนดที่ใช้จริงที่กำหนดที่ใช้จริง
6. โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน26 คน26 คน2,774,744.-2,774,744.-1 ต.ค.- 30 ก.ย. 51 จ.อุบลฯ1 ฯต.ค.- 30 ก.ย. 51 จ.อุบลจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาจำนวน 26 คน-งบประมาณไม่เพียงพอ
7. โครงการส่งเสริมพละศึกษากีฬานันทนาการและสุขภาพ25 ศูนย์25 ศูนย์260,000.-260,000.-  1 มิ.ย.-30 ก.ย. 51 จ.อุบลฯ 1 มิ.ย.-30 ก.ย. 51 จ.อุบลฯ  จัดตั้งศูนย์จำนวน 25 ศูนย์-งบประมาณไม่เพียงพอ
8. โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลขั้นสูง (อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา T-Licence Teaching และผู้ตัดสินกีฬา)100 คน100 คน120,000.-120,000.-16-20 มิ.ย. 51 ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม16-20 มิ.ย. 51 ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน-งบประมาณไม่เพียงพอ
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน / โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 50 สิงหาคม 51   
ที่(ชื่อโครงการ)เป้าหมายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา / สถานที่ผลการดำเนินงานปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
ที่กำหนดที่ทำได้ที่กำหนดที่ใช้จริงที่กำหนดที่ใช้จริง
9. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน(ฟุตบอล 5 คน สตรีทซอคเกอร์)100 ทีม100 ทีม60,000.-60,000.-12-27 ก.ค. 51 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี12-27 ก.ค. 51 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 100 ทีม-งบประมาณไม่เพียงพอ
10. โครงการอบรมผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐานขั้นก้าวหน้าและผู้ตัดสินกีฬา100 คน100 คน120,000.-120,000.-21-25 ก.ค. 51 ณ โรงเรียนท่าโพธิ์ไทรพิทยา อ. เดชอุดม จ. อุบลฯ21-25 ก.ค. 51 ณ โรงเรียนท่าโพธิ์ไทรพิทยา อ. เดชอุดม จ. อุบลฯจัดฝึกอบรมบุคคลากรด้านการกีฬากีฬาและผู้สนใจ-งบประมาณไม่เพียงพอ
11. โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานขั้นก้าวหน้าและผู้ตัดสินกีฬา100 คน100คน120,000.-120,000.-28 ก.ค. 1 ส.ค. 51 อ.นาจะหลวย จ.อุบลฯ28 ก.ค. 1 ส.ค. 51 อ.นาจะหลวย จ.อุบลฯจัดฝึกอบรมบุคคลากรด้านการกีฬากีฬาและผู้สนใจ-งบประมาณไม่เพียงพอ
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน / โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 50 สิงหาคม 51   
ที่(ชื่อโครงการ)เป้าหมายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา / สถานที่ผลการดำเนินงานปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
ที่กำหนดที่ทำได้ที่กำหนดที่ใช้จริงที่กำหนดที่ใช้จริง
12. โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแอโรบิก50 คน50 คน20,000.-20,000.-4-5 ส.ค. 51 สกทจ.อบ.4-5 ส.ค. 51 สทกจ.อบ.มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน-งบประมาณไม่เพียงพอ
13. โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานขั้นก้าวหน้าและผู้ตัดสินกีฬา100 คน100 คน120,000.-120,000.-4-8 ส.ค. 51 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ4-8 ส.ค. 51 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯจัดฝึกอบรมบุคคลากรด้านการกีฬากีฬาและผู้สนใจ-งบประมาณไม่เพียงพอ
14. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชน3 อำเภอ3 อำเภอ15,000.-15,000.-สิงหาคม 51สิงหาคม 51สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายอำเภอละ 5,000 บาท-งบประมาณไม่เพียงพอ
15.โครงการรวมพลคนรักแอโรบิก25 อำเภอ25 อำเภอ10,000.-10,000.-12 ส. ค. 5112 ส. ค. 51มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 25 อำเภอ    -งบประมาณไม่เพียงพอ
   แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน / โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 50 สิงหาคม 51   
ที่(ชื่อโครงการ)เป้าหมายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา / สถานที่ผลการดำเนินงานปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
ที่กำหนดที่ทำได้ที่กำหนดที่ใช้จริงที่กำหนดที่ใช้จริง
16.โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ25 อำเภอ25 อำเภอ40,000.-40,000.-ส.ค.51-ก.ย.5125 อำเภอส.ค.51-ก.ย.5125 อำเภอจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ จำนวน 25 แห่ง-งบประมาณไม่เพียงพอ
17. โครงการส่งเสริมการพละศึกษากีฬานักเรียนคนพิการปี 2551 100 คน100 คน80,000.-80,000.-ส.ค. ก.ย. 51 โรงเรียน อุบลปัญญานุกูลส.ค. ก.ย. 51 โรงเรียน อุบลปัญญานุกูลนักกีฬาพิการเข้าร่วมจำนวน 100 คน-งบประมาณไม่เพียงพอ
18. โครงการค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด130 คน130 คน135,000.-135,000.-18-20 ก.พ.51 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.สิรินธร จ.อุบลฯ18-20 ก.พ.51 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.สิรินธร จ.อุบลฯฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด-งบประมาณไม่เพียงพอ
19. โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต25 อำเภอ25 อำเภอ537,500.-537,500.-1 ม.ค.-30 ก.ย. 51 ณ จ.อุบลฯ1 ม.ค.-30 ก.ย. 51 ณ จ.อุบลฯจัดกิจกรรมนันทนาการทุกอำเภอ-งบประมาณไม่เพียงพอ
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน / โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 50 สิงหาคม 51   
ที่(ชื่อโครงการ)เป้าหมายงบประมาณ (บาท)ระยะเวลา / สถานที่ผลการดำเนินงานปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
ที่กำหนดที่ทำได้ที่กำหนดที่ใช้จริงที่กำหนดที่ใช้จริง
20. โครงการวิจัย2 เรื่อง2 เรื่อง10,000.-10,000.-ก.พ. 51 จ.อุบลฯก.พ. 51 จ.อุบลฯได้งานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง-งบประมาณไม่เพียงพอ
21. โครงการทัศนะศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการประจำปี 255130 คน30 คน30,000.-30,000.-21-25 เม.ย.ณ จ.ชลบุรี21-25 เม.ย.ณ จ.ชลบุรีได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา-งบประมาณไม่เพียงพอ
22. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอ...คัพ25 อำเภอ25 อำเภอ1,160,000.-1,160,000.-1-30 ส.ค. 5125 อำเภอ1-30 ส.ค. 5125 อำเภอทีมชนะเลิศอำเภอละ 1ทีม-งบประมาณไม่เพียงพอ
23.โครงการจัดมหกรรมกีฬาชาร์เลนจ์เดย์28 พ.ค.5128 พ.ค.51130,000.-130,000.-1 วัน25 อำเภอ1 วัน25 อำเภอผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,200,000 คน-งบประมาณไม่เพียงพอ
24. โครงการแข่งขันกีฬามวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2จำนวน 6 ชนิดกีฬา 284,000 ก.ย.51 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
25. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงจำนวน 6 ประเทศ  1,500,000 10-15 ก.ย.51 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
           สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี              
 เลขที่ 415/61 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
           โทรศัพท์  0 4531 1228 โทรสาร 0 4531 4104 
                 อีเมล์  ubonratchathani@mots.go.th