ข่าวสารวันนี้ :

                      กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

 
    
ค้ันหาโดยละเอียด
 
Username : 
Password : 
Forgot Password
    เมนูหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   สำนักปลัดกระทรวง
   สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
   การกีฬาแห่งประเทศไทย
   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
    สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
   อำเภอดอกคำใต้
   อำเภอเชียงคำ
   อำเภอเชียงม่วน
   อำเภอเมืองพะเยา
   อำเภอจุน
   อำเภอปง
   อำเภอภูกามยาว
   อำเภอภูซาง
   อำเภอแม่ใจ
    เว็บเกี่ยวกับกีฬา
   วิเคราะห์กีฬา
   ผลฟุตบอลทั่วโลก
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
   สุขภาพ
   ศิลปะการป้องกันตนเอง
    เบ็ดเตล็ด
   ตัวอย่างระเบียบการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
   การสอบราคา
    Link หน่วยงานต่างๆ
 
 
 
 
 
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 0
ทั้งหมด 9,875
ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาการท่องเที่ยวสุดยอดบะก้วยเต้ด
จำนวนผู้อ่าน : 280 17 มิถุนายน 2556


โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาการท่องเที่ยว ล้านนาตะวันออก

Lanna Tourism TV Spot Award 2013

ชิงรางวัล สุดยอดบะก้วยเต้ด

                การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการเผยแพร่ภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) หรือกลุ่มล้านนาตะวันออก จัดขึ้น

เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดซึ่งเป็นคนในท้องที่ ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์

ให้คนทั้งประเทศได้เห็นมุมมองใหม่ๆ และสิ่งที่น่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในกลุ่ม จังหวัดฯ

โดยผู้เข้าประกวดจะได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา จาก

ผู้เชี่ยวชาญในสายงานโฆษณาโดยตรง ซึ่งนอกจากจะสามารถนำความรู้มาใช้ในการประกวดแล้วยัง

สามารถนำไปต่อยอดและสร้างสรรค์งานด้านอื่นๆ ได้

          1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1) นิสิต นักศึกษาอายุไม่ต่ำกว่า 19 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

2) ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

3) ทีมละไม่เกิน 2 คน

          2. ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2556

          3. ช่องทางการรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ facebook.com/topbaguoytead2013 หรือ lannachanel.tv

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับ

ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป ส่งที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประจำแต่ละจังหวัด

          4. กฎและกติกาในการเข้าร่วมการประกวด

          4.1 ผู้สมัครทุกทีมจะต้องส่งแบบสอบถามพร้อมใบสมัคร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือก

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ทีม (40 คน)

          4.2 ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ เทคนิคการผลิตสื่อเชิงรุก

เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านการตลาดออนไลน์และหลักสูตร กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา

เป็นเวลา 5 วัน ในระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อ

เรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการสร้างภาพยนตร์โฆษณา จากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ

 

 

 

 

          ของวงการโฆษณา โดยทางโครงการฯ จะอำนวยความสะดวก อาหารและที่พักตลอดโครงการฯ
(5 วัน)

          ***ทีมผ่านการขัดเลือกเบื่องต้นแต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

          4.3 ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของตน

เท่านั้น โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมุมมองที่แปลกใหม่และน่าสนใจ

ผ่านภาพที่โดดเด่นและสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด

          4.4 แต่ละทีมจะต้องนำเสนอ story board ในวันสุดท้ายของการอบรม คือวันที่

15 กรกฏาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติการถ่ายทำและรับเงินสนับสนุนการถ่ายทำ ทีมละ

5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

          4.5 ภาพยนตร์โฆษณาจะต้องมีความยาว 1.00 นาที

          4.6 ภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งเข้ารับการตัดสินจะต้องสมบูรณ์ทั้งภาพ เสียง และดนตรีประกอบ

โดยเพลงและภาพที่มีลิขสิทธิ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการประกวดโฆษณา

และใช้เผยแพร่ต่อไป

          4.7 ประกาศผลการตัดสินเบื้องต้น ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 และ ประกาศผลการตัดสิน

และมอบรางวัล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556

          4.8 คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

          4.9 รางวัลชนะเลิศ เงินสดจำนวน 30,000บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดจำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัล Top Vote เงินสดจำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

          4.10 ลิขสิทธิ์ของผลงานของผู้เข้าแข่งขันจะเป็นลิขสิทธิ์ของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อสิทธิในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

หรือดำเนินการ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องยินยอมให้สามารถนำผลงานไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ

          5. การส่งผลงาน

ทุกทีมจะต้องส่งผลงานเพื่อทำการ Post Production โดยวิทยากรผู้อบรม ภายในวันที่

5 สิงหาคม 2556 เพื่อความสมบูรณ์ของงานโฆษณา

          6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย 053-150192

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพะเยา 054 - 887210

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแพร่ 054-646149

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดน่าน 054-75002

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ถนนส่วนราชการ ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Phayao Provincial Office of Tourism and Sports, Phayao Province. Tambol tom Muang phayao 56000 phone/ Fax: 054-887210