ข่าวสารวันนี้ :

:::::::::::: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ยินดีต้อนรับ ::::::::::::::

 
    
ค้ันหาโดยละเอียด
 
Username : 
Password : 
Forgot Password
 
    หน้าแรก
   ยุทธศาสตร์
   อำนาจหน้าที่
   บุคลากร
    เมนูหลัก
   ประวัติสำนักงาน
   กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และวิชาการ
    โรงแรม ที่พัก
   อำเภอเมือง
   อำเภอตะกั่วทุ่ง
   อำเภอเกาะยาว
   อำเภอคุระบุรี
   อำเภอทับปุด
   อำเภอตะกั่วป่า
   อำเภอท้ายเหมือง
    แผนที่แหล่งท่องเที่ยว
   ปฏิทินท่องเที่ยว
   จำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
    การกีฬา
   ปฏิทินกีฬา
   สนามกีฬา
   Personal Trainer
   เชื่อมโยง
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 0
ทั้งหมด 9,165

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2555
คำนำ

          จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวสูง มีความโดดเด่นในด้านการมีทรัพยากรที่หลากหลาย มีทั้งป่าบก ป่าชายเลน ภูเขา น้ำตก และทะเล เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นไปอย่างถูกวิธี ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อให้ทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ ไปสู่ระดับจังหวัด โดยอาศัยการระดมพลังทางความคิดเพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ประกอบกับนโยบายรัฐบาลเป็นสำคัญ               
          ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ปี 2555 ฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของจังหวัดโดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ก่อนเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด พิจารณาเห็นชอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเพื่อจะได้ประกาศเผยแพร่แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้นำไปสู่การดำเนินการตามภารกิจของจังหวัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป

          จังหวัดพังงา มียุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบ ทิศทางในการดำเนินกิจกรรมโครงการของแต่ละหน่วยงาน หากมีข้อบกพร่อง ผิดพลาดประการใดในการทำยุทธศาสตร์ฉบับนี้ โปรดแจ้งให้คณะผู้จัดทำได้ทราบ เพื่อจะได้แก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาต่อไป 


                                                                                                                                                                                      จังหวัดพังงา
                                                                                                                                                                                 ตุลาคม ๒๕๕๔


                                                                            
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลนบปริง อ.เมือง จ.พังงา
โทรศัพท์ 076- 450912-3
โทรสาร076-450912-3