หน้าหลัก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์

สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว >> ASEAN
กฎบัตรอาเซียน

วันที่ 22 พ.ย. 2554

กฎบัตรอาเซียน

กฎบัตรอาเซียนคือธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล  เป็นการวางกรอบกฎหมายตลอดจนโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน  โดยนอกจากการประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการสำหรับประเทศสมาชิกแล้ว  ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้นพร้อมกับกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรสำคัญในอาเซียน  ตลอดจนความสัมพันธ์ในการดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้  เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ   มากขึ้น

กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วย บทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อ ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ สมาชิกภาพ โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน กระบวนการตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท งบประมาณและการเงิน การบริหารจัดการ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน และความสัมพันธ์กับภายนอก

 

( รายละเอียดในกฎบัตรอาเซียน สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/1694.php )

 ปฏิทินกิจกรรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552
ทีอยู่ : อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมพละศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ(สนามศุภชลาศัย)
เลขที่ 154 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร 0-2214-5107  โทรสาร 0-2214-5106 E  - Mail : mra.mots@gmail.com