หน้าหลัก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์

สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว >> ASEAN
สามเสาหลักของอาเซียน

วันที่ 22 พ.ย. 2554

 
ประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย  ซึ่งเปรียบเสมือนสามเสาหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้แก่
 
1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community–ASC)   มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี  มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน  มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
 
 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community-AEC)   มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน  อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้  เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซีย                    
 
3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)  เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร  มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี  และมีความมั่นคงทางสังคม
 ปฏิทินกิจกรรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552
ทีอยู่ : อาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กรมพละศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ(สนามศุภชลาศัย)
เลขที่ 154 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร 0-2214-5107  โทรสาร 0-2214-5106 E  - Mail : mra.mots@gmail.com