ข่าวสารวันนี้ : ท่องเที่ยวละมัย เล่นกีฬาสุขใจ ไปกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  042516337 
 
    
ค้ันหาโดยละเอียด
 
Username : 
Password : 
Forgot Password
 

    * โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล pm คัพ ประจำปี 2557
   โปรแกรมการแข่งขันฟุบอลpm cup


    เมนูหลัก

 
 
   สถานที่ท่องเที่ยว
 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 

    สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  


 
 
 
   ตัวอย่างระเบียบการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
   สุขภาพ   ศิลปะการป้องกันตนเอง

 
    เว็บเกี่ยวกับกีฬา
   ข่าวสารวงการกีฬา
   วิเคราะห์กีฬา
   ผลฟุตบอลทั่วโลก
 
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 0
ทั้งหมด 25,357
 
อำเภอ/อปท.นายอำเภอ/นายกฯท้องถิ่นอ./ปลัดอปท.โทรศัพท์โทรสารURL
องค์การบริหารส่วนจังหวัดดร.สมชอบ  นิติพจน์นายเกษม รัตนรามา   
เทศบาลเมืองนครพนมนายนิวัตร เจียวิริยะบุญญานายวรพจน์ วันนุประธรรม042511535 www.nakhonphanomcity.go.th/
อำเภอเมืองนครพนมนายยงยุทธ นุกิจรังสรรค์นายสราวุธ วังริยา042513422-//nakhonpanomcity/index.htm
อบต.นาราชควายนายวิทยานนันท์ ตราปราบนางสิรินทิพย์ บรรเทิงศักดิ์ศิริ042515533  
อบต.อาจสามารถนายสัญญา จันทะโคตรนายฉลาด แก้วพิลา042593123  
อบต.ท่าค้อนายพิชัย มาตย์ขาวนางปัณณะพร อะโน042543123  
อบต.ขามเฒ่านายกิ พรมทานายรังสรรค์ แก้วขัง042536163  
อบต.ดงขวางนายบุญเรือง วศินวัฒนานางวิภา คำแก้ว042551049  
อบต.บ้านกลางนายไล่ คำเหลาส.อ.วรพจน์ เข็มปัญญา042575332 www.banklang.com/
อบต.คำเตยนายไพศาล เคนจันทร์นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์042536771-2  
อบต.หนองญาติ นายนิวัติ บรรเทิงศักดิ์ศิริ042523063  
อบต.นาทรายนายสุบรรณ์ โพคาพาณิชย์นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย042587123  
อบต.โพธิ์ตากนายสมบัติ อาคะนิชส.ต.ท.สมจิตร โคตสา042538028  
อบต.กุรุคุนายชูศักดิ์ แก้ววรรณส.อ.สวัสดิ์ เถาว์สอน042551040  
อบต.บ้านผึ้งนายวิลัย ยศสุริยะชัยนายประพันธ์ เพิ่มพูน042515803  
อบต.วังตามัวนายสมคิด วรราช 042551131  
อำเภอนาแกนายชัยวัฒน์ มาลาคำนายอิทธิกร แก้วฝ่าย042571154  
เทศบาลตำบลนาแกนายนิยม สาระวิถีนายนิกุล อ่อนอุบล042571219  
อบต.นาแก นายสัมพันธ์ ขามเทศ042537481  
อบต.พิมานนายสมรัตน์ วงศ์แสงน้อยนายธีระพล กลางประพันธ์042571455  
อบต.บ้านแก้งนายฉลอง เชื้อดวงผุยนายสุริยงค์ คงอยู่042527298  
อบต.สีชมพูนายคำเกิ่ง วงค์หลวงอุดนายเสกสรร แสนสุข042537118  
อบต.พุ่มแกนายพรชัย พ่อบาล 042534827  
อบต.นาคู่นายเขต วงค์ศรีชา 042537549  
อบต.พระซองนายเสรี ไชยต้นเทือก 042583130  
อบต.นาเลียงนายสมพงษ์ ไชยศรีนางกัลยา คงสูงเนิน042583133  
อบต.หนองสังข์นายนเรศ กำริสุนายวิชาญ จันชาลี042537735  
อบต.ก้านเหลืองนายสมบูรณ์ ปุ่มเป้านายธนพงษ์ ไชยคำ042537534  
อบต.คำพี้นายศิรเรศ น้อยเภานางปรีดาวัลย์ เชาว์เจริญ042537548  
อบต.หนองบ่อนายสมปราชญ์ เคนบุปผานายสมโชค เกษรมาศ042537482  
อำเภอธาตุพนมนายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์นายไพรัช กัลยาวงศา042541140  
เทศบาลตำบลธาตุพนมนายสุวรรณ เกษทองนายชำนาญ ปริบาล  041541304  
อบต.ธาตุพนมพ.ท.สิม ศรีอุทธาจ.อ.ดิเรก อรุณศรี 042540537  
อบต.น้ำก่ำ   042540243  
อบต.ฝั่งแดงนายตัน สัญราชานายสถาพร เพ็ชรกิจ042540253   
อบต.นาหนาดนายอุ่นหล้า น่านโพธิ์ศรี 042534847   
อบต.อุ่มเหม้านายวาดี ไชยต้นเทือกนายชาญชัย ช่วยวงศ์ญาติ 042537879  
อบต.พระกลางทุ่งนายชัยวัฒน์ เทพวงษา  042540242   
อบต.แสนพันนายสมศักดิ์ อุพร นายสัญญา ธนแสงสว่าง 042534694  
อบต.นาถ่อนนายก่าย เมาลี  042575046  
อบต.ดอนนางหงส์นายศุภกฤต แสงวงศ์ น.ส.ณัฐกานต์ มาลาภูมิ 042534659   
อบต.โพนแพงนายปิยะศักดิ์ สุริยนต์ น.ส.นวลจันทร์ ไวยพัฒน์ 042537772   
อบต.กุดฉิมนายวิทยา แสนทวีสุขนางวรรณิตา ยอดมงคล 042534553   
 อำเภอศรีสงครามนายนคร คงนวล นายสุระปรีชา ไตรยะถา 042599203   
เทศบาลตำบลศรีสงครามนาย น.ส.นวรัตน์ ลิจ้วน 042599532   
อบต.นาคำนายนายประพาส ขวัญเอกพงษ์042538020   
อบต.สมผง นายเจษฎา หนูนัง 042538707   
 อบต.หาดแพง นายเฉลิม โพธิ์ไพร042538071   
อบต.โพนสว่าง   042535516   
อบต.นาเดื่อ  นางนุชนารถ กลางประพันธ์ 042538410   
อบต.บ้านเอื้อง  นายดิฐพงษ์ ตาระบัตร 042551014   
อบต.ท่าบ่อสงคราม  นายเทอดเกียรติ สาระวิถี 042538355   
อบต.ศรีสงคราม  นายอัครพงส์ สรรคชา 042599496   
อบต.บ้านข่า  นายพจนารถ พิมสาน 042535889   
อำเภอท่าอุเทน นายทรงศักดิ์ จันทรสาขา นายมนตรี โพธิ์สว่าง 042581596   
เทศบาลตำบลท่าอุเทน นายกานต์ แก้วมาตร์ นางเพ็ญศรี กาลีวงค์ 042581243   
อบต.ท่าจำปา นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง  042551012   
อบต.เวินพระบาท นายปิยะชัย โชติวุฒิมนตรี ว่าที่รอ.วัฒนา นิลสาขา 042535016   
อบต.พนอม ส.ต.ต.วราชัย ดีบุกคำ นายปฏิทิน ศรีประสงค์ 042551068   
อบต.โนนตาล นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ นายอนุวัชร์ อวิโรจน์ 042524113   
อบต.หนองเทา นายชิน บุตคุบ  042538962   
อบต.รามราช นายสีพันธ์ นิวงศา นายกลยุทธ แสงชาติ 042535358   
อบต.ไชยบุรี นายสันติ ไชยมหา นายไชยา จิตพิมพ์ 042573011   
อบต.พะทาย นายนพวินท์ กาววัน  042538068   
อำเภอเรณูนคร นายนฤมิต หลิ่มวิรัต นายประถมชัย ทิพย์ประพันธ์ 042579738   
เทศบาลตำบลเรณูนคร นายคำรณ เตโช นายสหัส มูลนาค 042579239   
อบต.เรณู นายแอ้ คำไพ นายจักรพร เบ็ญระเหม 042579554   
อบต.โพนทอง นายเศรษฐสรรค์ ไตโช น.ส.นิสากร ไกรสร 042579599   
อบต.นางาม นายพรมรินทร์ บุญก้อน นางธัญชนก เบ็ญระเหม 042537337   
อบต.โคกหินแฮ่ นายวิเศษ สุขรี นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงค์ 042538082   
อบต.ท่าลาด นายลำแก้ว ธ.น.ดีนางนวลนภัส บุญไทย 042583112   
อบต.นาขาม นายเสถียร ฝาระมี น.ส.พนมพร โถตันคำ 042534594   
อบต.เรณูใต้ นายเสกสรรค์ สุทธิสาร นายไพโรจน์ อ่อนสกุล 042579747   
อบต.หนองย่างชิ้น นายไมตรี บางศิริ นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ 042579601   
อำเภอปลาปาก นายกรกต ธำรงวงค์สวัสดิ์ นายสุขสันต์ ศรีวริสาร 042589034   
เทศบาลตำบลปลาปาก นายอนันต์ บัวชุม ส.ต.ท.อุทิศ เคะนะอ่อน 042589040   
อบต.ปลาปาก นายวันดี ศรีสุธรรม นายชนะโชค คำวัน 042589241   
อบต.กุตาไก้ นายกำชัย ลาสาย นายสมศักดิ์ เลิศสงคราม 042551130   
อบต.หนองฮี นายโกเมศ คงอยู่ น.ส.นุชนารถ ชมทองหลาง 042589392   
อบต.นามะเขือ นายประสิทธิ์ชัย แก้วดวงตา  042536310   
อบต.โคกสูง นายมี ภาวะดี นายนิรันดร์ สุวรรณอำไพ 042551054   
อบต.โคกสว่าง นายพรศักดิ์ นามราช น.ส.ฑิตยา พลหาราช 042551060   
อบต.หนองเทาใหญ่ นายถนอม โคตรตา นายอรรณพ สุขดี 042551064   
อำเภอโพนสวรรค์ นายสมชาย อนะวัชกุล นายปิ่นทอง พจนา 042595296   
เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ นายระพีพัฒน์ ราชมณี นายนิคม ศรีฟอง 042595215   
อบต.โพนสวรรค์ นายกิตติพศ โยลัย ว่าที่รต.วุฒิชัย แพงจ่อย 042595131   
อบต.โพนจาน นายอภิสิทธิ์ อุนาพรม น.ส.กนกทิพย์ ชาเครือ 042595211   
อบต.โพนบก นายปัญญา บุษบา น.ส.จิราภรณ์ คำแหง 042535299   
อบต.นาขมิ้น นายกริยา อินแกบ  042535328   
อบต.นาใน นายทรงเกียรติ กวนศักดิ์ จ.อ.มงคล ตะนะคี 042535295   
อบต.นาหัวบ่อ นายวิเชียร วังสุขี นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี 042551032   
อบต.บ้านค้อ นายทอน อนุญาหงษ์ น.ส.จารุดา ประทุมทอง 042538120   
อำเภอบ้านแพง นายสมบัติ กนกอนันกุล พ.จ.ท.ปรีชา ประภาแก้ว 042591772   
เทศบาลตำบลบ้านแพง นายณรงค์ แพงสาร นายวิญญู เตโพธิ์ 042591033   
อบต.โพนทอง นายกฤษดากร เมืองมงคุณนายมงคล ไสยสูตร 042538223   
อบต.หนองแวง นายพรม ภักดี นายปรีชา กงภูธร 042538286   
อบต.ไผ่ล้อม นายกฤษฎา ผาลี นายคำแปลง เกตุขุนทศ 042538224   
อบต.นางัว นายเกรียงไกร สุวรรณมาโจ  042591576   
อบต.นาเข นายสุวัฒน์ สารสิทธิ นายชัยยา ช่างสากล 042538574   
อำเภอนาหว้า นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นายนิมิตร ไชยรัตน์ 042597569   
เทศบาลตำบลนาหว้า นายอภิเชษฐ์ ศักดิ์จำปา จ.อ.นิสสัน ไชวรรณ 042597066   
อบต.นาหว้า นายสนั่น บุตรจันทร์ นายสุขสันต์ บรรเทาทุกข์ 042597370   
อบต.นางัว นายบัวเลียน มังลา น.ส.ปิยะนุช ทองมี 042551041   
อบต.บ้านเสียว นายสำราญ คำชนะ นายถวิล ผิวคำ 042551067   
อบต.เหล่าพัฒนา นายฉลาด ศรีมนตรี ส.ต.อ.การุณย์ ทองยิ่ง 042551015   
อบต.นาคูณใหญ่ นายวิไล สุวรรณชัย นายมานิต เศรษจันทร์ 042538699   
อบต.ท่าเรือ นายสุกร ชัยบิน นายศรายุทธ วะชุม 042597536   
อำเภอนาทม นายวิญญาณ มาลีวัตร นายยุทธงค์ คำมุข 042519170   
อบต.นาทม นายประภาส ศรีนาทม นายชำนาญ ภาระจ่า 042519116   
อบต.ดอนเตย นายบุญเลิศ เขืองเชียงขวาง นายชนิด หอมเมือง 042519117   
กิ่งอำเภอวังยางนายทนงฤทธิ์ แก้วมณีชัย  042577065   
อบต.วังยาง นายหมอน วังคะฮาด  042577032   
อบต.ยอดชาด นายวิมล วันนาพ่อ นายนรชัย พรหมพิมพ์042537298   
อบต.โคกสี นายปลอดภัย คำมี  042551031   
       
  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สนามกีฬากลางจังหวัด นพ 48000 โทร 042-516-337 nakhonphanom@mots.go.th พัฒนาข้อมูล โดย tay_off@hotmail.com