ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กองกลาง >> กลุ่มบริหารงานบุคคล >> แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมแบบคำร้อง


 

- แบบขอโอนไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักงานรัฐมนตรี

          (คำร้องขอโอนที่ได้รับไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

- แบบขอย้ายสำหรับข้าราชการในสังกัด (คำร้องขอย้ายที่ได้รับไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

- แบบขอกลับเข้ารับราชการ(คำร้องที่ได้รับไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ

- ใบลาพักผ่อน

- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

- ใบลาออก

- แบบคำขอรับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ

- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กระทรวง

- แบบคำขอกู้เงินและหนังสือเงินกู้เงินทุนสวัสดิการ (กว้าง รอบคอบ)

- แบบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สำหรับใช้ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)

- แบบใบสมัครและหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
-
แบบเลื่อนขั้นเงินเดือน

๑) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ1
                ๒) แบบประเมินลูกจ้าง(ต่อจากข้อ (๑))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE db_38_mots_bga58
Unknown database 'db_38_mots_bga58'