ปฏิทินกิจกรรม
 เข้าสู่ระบบ
ค้นหา
วันนี้ 0 คน
เมื่อวาน 0 คน
เดือนที่แล้ว 83 คน
จำนวนทั้งสิ้น 752 คน
สำนักบริหารกลาง >> กลุ่มบริหารงานบุคคล >> แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมแบบคำร้อง


 

- แบบขอโอนไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักงานรัฐมนตรี

(คำร้องขอโอนที่ได้รับไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

- แบบขอย้ายสำหรับข้าราชการในสังกัด (คำร้องขอย้ายที่ได้รับไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ

- ใบลาพักผ่อน

- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

- ใบลาออก

- แบบคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กระทรวง

- แบบคำขอกู้เงินและหนังสือเงินกู้เงินทุนสวัสดิการ (กว้าง รอบคอบ)