ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กองกลาง >> กลุ่มบริหารงานบุคคล >> แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมแบบคำร้อง


 

- แบบขอโอนไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักงานรัฐมนตรี

(คำร้องขอโอนที่ได้รับไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

- แบบขอย้ายสำหรับข้าราชการในสังกัด (คำร้องขอย้ายที่ได้รับไว้จะหมดอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ

- ใบลาพักผ่อน

- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

- ใบลาออก

- แบบคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กระทรวง

- แบบคำขอกู้เงินและหนังสือเงินกู้เงินทุนสวัสดิการ (กว้าง รอบคอบ)


กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100โทร. 0 2356 0638, 0 2283 1531 โทรสาร 0 2356 0746