ค้นหา  
    1     2     3  
 หน่วยงานในสังกัด
 หน่วยงานกระทรวง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ลิงค์ข้อมูล
 ลิงค์หน่วยงานอื่น
 เข้าสู่ระบบ
 เข้าสู่ระบบ
สำนักงานปลัด >> เกี่ยวกับสป.
ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง


 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
                                                                
 
   
 
 
 
 
      สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
1.   จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬา
      และนันทนาการ และตามนโยบายของกระทรวง นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี
      ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้ง
      ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

2.    แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง

3.    จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง

4.    ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง

5.    ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
       เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐ
       และประชาชน

6.     ดำเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว
        การกีฬาและนันทนาการ

7.     ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น
        ที่เกี่ยวข้อง

8.     ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือ
        ตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 E-mail:
webmaster@mots.go.th