กองพัฒนาระบบบริหาร >> โครงสร้างหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555)


 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (.. 2551 – 2555)

วิสัยทัศน์
 

ระบบราชการไทย
มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติ
มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลัก

(1) ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ
(2) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สามารถปรับรูปแบบการทำงานและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
(3) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและมีความพร้อมในการดำเนินงาน
(4) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ


ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว                              
                                                                                                    8 2 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม                                       
                                                                                                    8 4 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3  มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
                                                                                                     4 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชนและต่อสังคมโดยรวม
                                                                                                     4 กลยุทธ์

 
กองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558
4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2219-3732-33 โทรสาร 0-2219-3732